Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 • Artikel 1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke met de bvba KRISTAL gesloten overeenkomst. Hiervan afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien zij schriftelijk overeengekomen zijn en gelden alleen voor de overeenkomsten waarop zij betrekking hebben. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke erkenning van de bvba KRISTAL, hebben deze voorwaarden voorrang op alle andere mogelijke voorwaarden van de contractspartijen.
 • Artikel 2 Afhankelijk van de concrete diensten waarvoor een opdrachtgever op de bvba KRISTAL beroep doet, zijn titel II en/of titel III van deze algemene voorwaarden van toepassing. Titel I is steeds van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden tussen titels I en II of titel I en III, heeft titel I steeds voorrang. Titel II is van toepassing in het geval een opdrachtgever beroep doet op de bvba KRISTAL voor een expeditieopdracht. Titel III van toepassing in het geval een opdrachtgever beroep doet op de bvba KRISTAL als bewaarnemer van goederen door opslag.
 • Artikel 3 De opdrachtgever is gehouden om de goederen bestemd voor expeditie en/of opslag afdoende te verpakken en te beveiligen zodat deze optimaal beschermd zijn tijdens de expeditie en/of opslag. De opdrachtgever is gehouden om de goederen bestemd voor expeditie en/of opslag limitatief op te sommen, deze te omschrijven alsook de specifieke aard, de kwaliteit, de eigenschappen en het stukaantal op te geven. De bvba KRISTAL is in geen geval gehouden om over te gaan tot controle van de door de opdrachtgever aangeboden en omschreven goederen voor expeditie en/of opslag. De opdrachtgever is tevens gehouden om de bvba KRISTAL alle nuttige gegevens te verstrekken m.b.t. de goederen met het oog op een goede expeditie en/of opslag.
 • Artikel 4 De bvba KRISTAL gebruikt CashflowByWeb, aangeboden door The Invoice Managers bvba, voor facturatie en debiteurenopvolging. De opdrachtgever aanvaardt de elektronische facturatie. Op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever kan steeds een papieren factuur worden verstrekt. Tussen de opdrachtgever en de bvba KRISTAL zullen elektronische berichten, connecties, bewerkingen op het CashflowByWeb bewezen worden aan de hand van logboek- en bestanden die op elektronische wijze worden bij-gehouden. De opdrachtgever aanvaardt de bewijswaarde van deze gegevens.
 • Artikel 5 Facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag zoals vermeld op de factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling zullen zonder verder verwittiging intresten verschuldigd zijn vanaf de vervaldag van de factuur. Deze intresten worden aangerekend aan de intrestvoet voorzien door artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties. In het geval de opdrachtgever een particulier is, zal een intrestvoet van 9% per jaar verschuldigd zijn. Daarenboven is de bvba KRISTAL bij niet tijdig betaling gerechtigd een schadevergoeding in rekening te brengen a rato van 15% van de openstaande hoofdsom en dit zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling, met een minimum van € 125.
 • Artikel 6 Verwerking van de persoonsgegevens
 • 6.1 De bvba KRISTAL en de opdrachtgever verbinden zich er elk toe om de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven, met inbegrip van EU Richtlijn 96/46, en, vanaf 25 mei 2018, de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) 2016/679 (net als elke andere toepasselijke nationale wetgeving die de AVG aanvult of implementeert), en om ervoor te zorgen dat ook hun personeel, agenten, vertegenwoordigers en onderaannemers deze wetgeving respecteren.
 • 6.2 In haar hoedanigheid van “verwerkingsverantwoordelijke” onder deze wetgeving, mag bvba KRISTAL de persoonsgegevens (naam, persoonlijke kenmerken, contactgegevens en financiële informatie) van de agenten, vertegenwoordigers, werknemers en onderaannemers van de opdrachtgever verwerken, voor doeleinden van klantenbeheer, opmaak offertes en uitvoering van het contract, boekhouding/betalingsbeheer, naleving van wetgeving (met name de CMR wetgeving), en direct marketing. Bepaalde persoonsgegevens kunnen ook verzameld worden door consultatie van publieke databanken. Voor elektronische direct marketing communicaties zal steeds eerst de “optin” toestemming gevraagd worden. De verzamelde persoonsgegevens kunnen door bvba KRISTAL doorgegeven worden aan haar eigen onderaannemers/verwerkers, verbonden entiteiten of aan overheidsinstanties, voor de doeleinden hierboven opgesomd. Indien persoonsgegevens zouden doorgestuurd worden naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, dan zal bvba KRISTAL ervoor zorgen dat alle wettelijke voorwaarden hiervoor voldaan zijn. De bvba KRISTAL zal aan alle betrokkenen een recht op toegang geven tot de persoonsgegevens die op hun betrekking hebben en, indien van toepassing, een recht op verbetering of verwijdering van foutieve gegevens, of nog een recht op beperking van de verwerking of op gegevensoverdraagbaarheid, doch enkel voor zover de wettelijke voorwaarden hiervoor voldaan zijn, en voor zover een identiteitsbewijs werd verstrekt. Elk individu heeft ook het recht, gratis en op eenvoudig verzoek, om zich te verzetten tegen het verdere gebruik van zijn/haar gegevens voor direct marketing doeleinden. Vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan info@kristal-logistics.com. De opdrachtgever zal de informatie die in dit artikel 6.3 en op deze web pagina is opgenomen ter beschikking stellen van de werknemers, agenten, vertegenwoordigers of onderaannemers waarvan zij persoonsgegevens aan bvba KRISTALverstrekt.
 • 6.3 Voor zover ook de opdrachtgever bepaalde persoonsgegevens van zijn contactpersonen bij bvba KRISTAL verzamelt en bijhoudt, zal hij ook zijn eigen privacybeleid beschikbaar stellen aan bvba KRISTAL, op elk moment en na elk specifiek verzoek hiertoe. Ook zal de opdrachtgever in zulk geval passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen nemen om verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang tot of onwettige verwerkingen van persoonsgegevens te voorkomen. Indien dit toch zou gebeuren (een “Data Incident”), dan zal de opdrachtgever bvba KRISTAL hiervan inlichten, voor zover bvba KRISTAL (of haar agenten, vertegenwoordigers werknemers of onderaannemers) gevolgen zouden kunnen ondervinden van het Data Incident.
 • 6.4 Ook wat de verwerking van persoonsgegevens van afzenders of bestemmelingen van de te verzenden/vervoeren goederen betreft, voor zover deze al niet onder Artikel 6.2 zouden vallen, zullen de bepalingen van Artikel 6.2 van toepassing zijn. bvba KRISTAL verwerkt deze informatie (en de eventuele persoonsgegevens hieraan verbonden) immers voor haar eigen doeleinden en volgens wettelijke verplichtingen en met de middelen die zij kiest. Wat de persoonsgegevens betreft die eventueel zouden zijn opgenomen in de te verzenden/vervoeren goederen, is bvba KRISTAL noch verwerkingsverantwoordelijke, noch verwerker. De bvba KRISTAL is immers enkel in bezit van de fysieke voorwerpen die eventueel persoonsgegevens bevatten zonder dat zij hiertoe enige toegang heeft.
 • 6.5 De bvba KRISTAL zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor een inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens door de opdrachtgever. De opdrachtgever zal bvba KRISTAL in dit verband volledig vrijwaren en schadeloos stellen (ook voor administratieve boetes, claims van betrokkenen, gevolgschade, winstderving, reputatieschade, advocatenkosten, enz.).
 • Artikel 7 Klachten en/of enigerlei opmerkingen m.b.t. de gepresteerde diensten en/of facturatie dienen op straffe van onontvankelijkheid per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van de bvba KRISTAL en dit binnen de 8 dagen na prestatie van de diensten en/of facturatie.
 • Artikel 8 In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de bvba KRISTAL bevoegd (actueel Brussel). De bvba KRISTAL heeft echter steeds het recht om het geschil voor een andere bevoegde rechtbank te brengen. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

2. Expeditite

Algemene Belgische expeditievoorwaarden

 • Definitie en Werkingsfeer
 • Artikel 1 Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing, voor zover niet anders werd overeengekomen, op iedere vorm van dienstverlening die de expediteur verricht. Zij kunnen worden aangehaald als “Belgische Expeditievoorwaarden” en vertegenwoordigen een handelsgebruik.
 • Artikel 2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  • de cliënt: de opdrachtgever van de expediteur in wiens opdracht of voor wiens rekening de expediteur diensten verleent, informatie of advies verstrekt, kosteloos of tegen vergoeding.
  • de expediteur: het lid van CEB of elke expediteur die onder toepassing van deze voorwaarden handel drijft.
  • de dienst: elke door de expediteur aangeboden, tot uitvoering aanvaarde of uitgevoerde opdracht van verzending van goederen, alle aanverwante handelingen en elke informatie of elk advies hiertoe.
  • de dienst: elke door de expediteur aangeboden, tot uitvoering aanvaarde of uitgevoerde opdracht van verzending van goederen, alle aanverwante handelingen en elke informatie of elk advies hiertoe.
  • de goederen: alle goederen, met inbegrip van hun verpakking, die door de cliënt aan de expediteur zijn of worden toevertrouwd. Hiertoe behoren alle handelsgoederen, evenals alle titels of documenten die deze goederen vertegenwoordigen of zullen vertegenwoordigen.
  • de eigenaar: de eigenaar van het goed, waarop de door de expediteur verleende dienst betrekking heeft.
  • derden: de nietcontractpartijen, in het bijzonder de natuurlijke of rechtspersonen waarmee de expediteur handelt in uitvoering van zijn opdracht.
 • Artikel 3 Bij de uitoefening van diensten wordt een onderscheid gemaakt tussen de expediteur die optreedt:
  1. als commissionair- expediteur: zijn opdracht bestaat o.m. uit het verzenden van goederen hetzij in eigen naam, hetzij in naam van diens opdrachtgever, doch voor diens rekening en derhalve uit het uitvoeren van alle daartoe noodzakelijke diensten, het vervullen van alle vereiste formaliteiten en het sluiten van de ertoe benodigde overeenkomsten.
  2. als vervoerscommissionair: in de gevallen zoals hieronder bepaald, en in geen andere gevallen, wordt de expediteur beschouwd als vervoerscommissionair.
   • wanneer hij het transport van goederen in eigen naam met zijn eigen middelen uitvoert,
   • wanneer hij een transportdocument uitstelt in eigen naam,
   • wanneer expliciet uit de opdracht valt af te leiden dat de expediteur zich in die zin verbindt.
  3. Artikel 4 Onderhavige voorwaarden houden in hoofde van de expediteur geen verza-king in aan enig recht en kunnen evenmin aanleiding geven tot een zwaardere aansprakelijkheid als deze tot beloop waarvan hij gehouden zou zijn onder enige wetgeving of reglementering die naast deze voorwaarden van toepassing is.
  4. Artikel 5 De cliënt bevestigt dat de goederen, die hij naar aanleiding van zijn opdracht aan de expediteur toevertrouwt, zijn eigendom zijn, hetzij dat hij als mandataris van de eigenaar over deze goederen mag beschikken, derwijze dat hij onderhavige voorwaarden niet alleen voor zichzelf aanvaardt maar ook voor zijn opdrachtgever, evenals voor de eigenaar ervan.
 • Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 • Artikel 6 Behoudens andersluidend beding of in geval van vreemde oorzaak onafhankelijk van de wil van de expediteur, geldt elke door de expediteur uitgebrachte offerte voor een termijn van 8 dagen. Zij is gesteund op bestaande tarieven, lonen, vracht- en koersnoteringen en onder voorbehoud opgegeven data, die gelden op de datum waarop de offerte aan de cliënt wordt verzonden. Bij wijziging van één of meer van deze factoren worden ook de aangeboden prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht gewijzigd. De expediteur is te allen tijde gerechtigd aan de cliënt in rekening te brengen alle bedragen, die hem als gevolg van onjuist geheven vrachten, kosten of tarieven door derden in rekening werden gebracht.
 • Artikel 7 De cliënt verbindt er zich toe voorafgaand, hetzij uiterlijk op het ogenblik van de orderconfirmatie elke nuttige informatie aan de expediteur ter kennis te brengen, inzonderheid wat de aard van de goederen betreft, de wijze van verzending, de plaats van afzending en bestemming, het gewenst verzendingsverloop evenals en in het bijzonder elke informatie of kennis die de opdrachtgever als fabrikant, handelaar, eigenaar of afzender van de goederen mag worden toegerekend en die van aard is om hun behoud, verzending, aan- of aflevering op de plaats van bestemming te verzekeren.
 • Artikel 8 De expediteur wordt niet verondersteld de juistheid van de door de cliënt gegeven inlichtingen of informatie, noch de authenticiteit of regelmatigheid van de door de cliënt aangereikte documenten te onderzoeken, zij worden te goeder trouw aanvaard.
 • Artikel 9 Bij ontstentenis van andersluidende, nauwkeurige onderrichtingen of bijzondere overeenkomsten heeft de expediteur de vrije keuze betreffende de aan te wenden middelen om de diensten naar best vermogen, overeenkomstig normaal handelsgebruik, te organiseren en ten uitvoer te leggen, groepage van de goederen inbegrepen.
 • Artikel 10 De expediteur is ertoe gerechtigd de bedragen of vergoedingen, verschuldigd voor zijn uitgaven en tussenkomsten, forfaitair in rekening te brengen.
 • Artikel 11 Bij de uitvoering van zijn opdracht kan de expediteur zich beroepen op derden en uitvoeringsagenten, die van een normale professionele bekwaamheid getuigen.
 • Artikel 12 Behoudens andersluidende onderrichtingen heeft de expediteur het recht alle goederen welke om één of andere reden niet kunnen worden afgeleverd onder zijn hoede te nemen of te houden en te bewaren op kosten en risico van de opdrachtgever of van de goederen zelf. De expediteur kan de goederen overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 5 mei 1872 op het Handelspand verkopen tot aanzuivering van zijn schuldvorderingen. De expediteur kan tegen verantwoording en mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de cliënt, gevaarlijke, bederfelijke, ontvlambare, ontplofbare of andere goederen, die schade kunnen berokkenen aan personen, dieren of zaken voor rekening en op risico van de cliënt vernietigen, verwijderen of verkopen.
 • Artikel 13 De expediteur is ertoe gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten indien de cliënt op enige wijze zijn verbintenissen niet of onvoldoende nakomt. In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van de expediteur worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanningvereisende werkzaamheden kan steeds een extra vergoeding in rekening worden gebracht. Ook alle extra kosten veroorzaakt door overmacht komen ten laste van de opdrachtgever.
 • Artikel 14 Behoudens andersluidende, voorafgaande en schriftelijke overeenkomst is de expediteur niet gehouden de voor verzending bestemde goederen te bewaken of te doen bewaken, noch deze te laten verzekeren, waar de goederen zich ook bevinden, zelfs in open lucht.
 • Betaling
 • Artikel 15 De door de expediteur in rekening gebrachte bedragen of vergoedingen zijn contant op de maatschappelijke zetel van de expediteur betaalbaar, na afloop van een termijn van 8 dagen na factuurdatum. Verlies ingevolge koersschommelingen is voor rekening van de cliënt. Betalingen die niet door de cliënt zelf op enige schuld werden toegerekend, mogen vrij door de expediteur worden in mindering gebracht op hetgeen door de cliënt aan de expediteur verschuldigd is.
 • Artikel 16 Elk protest tegen de facturatie of tegen de in rekening gebracht diensten en aangerekende bedragen dient schriftelijk door de expediteur te zijn ontvangen binnen de 14 dagen volgend op de factuurdatum.
 • Artikel 17 De cliënt verzaakt aan elk recht zich te mogen beroepen op enige omstandigheid waaronder hij gerechtigd zou zijn om zijn betalingsverplichtingen deels of geheel op te schorten en ziet af van elke schuldvergelijking ten aanzien van alle bedragen die de expediteur hem in rekening brengt.
 • Artikel 18 De expediteur is niet verondersteld uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, rechten, heffingen, belastingen of welke verplich-tingen ook, zo deze door derden mochten worden verlangd. Indien de expediteur uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, is de cliënt ertoe gehouden om op eerste schriftelijk verzoek van de expediteur aan deze laatste ten titel van zekerheid te betalen elk bedrag tot beloop waarvan de expediteur ten voordele van derden zekerheid zou hebben gesteld.
 • Artikel 19 Elke schuld die niet op de vervaldag is betaald, wordt verhoogd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, met een vergoedende rente gelijk aan de wettelijke rente en verhoogd met een forfaitaire vergoeding, gelijk aan 10% van de schuld, ter dekking van economische en administratieve schade, onverminderd het recht van de expediteur om het bestaan van een grotere schade te bewijzen.
 • Verbintenissen en aansprakelijkheid van de cliënt
 • Artikel 20 De cliënt verbindt er zich toe en staat ervoor in:
  • dat de door hem omschreven opdracht en beschrijving van de goederen volledig, correct en accuraat is;
  • dat de door hem aan de expediteur toe te vertrouwen goederen, tijdig, volledig en nuttig ter beschikking worden gesteld, afdoende en efficiënt geladen, gestuwd, verpakt en gemerkt in overeenstemming met de aard van de goederen en plaats van afzending of bestemming waartoe zij aan de expedi-teur worden toevertrouwd;
  • dat alle door hem aan de expediteur ter beschikking gestelde documenten volledig, correct, geldig, authentiek en niet ten onrechte zijn uitgesteld of aangewend;
  • dat, tenzij de expediteur er voorafgaandelijk en schriftelijk werd van in kennis gesteld, de hem toevertrouwde goederen niet van gevaarlijke, bederfelijke, ontvlambare, ontplofbare aard zijn of die anderszins aan derden, personen of zaken schade kunnen berokkenen;
  • dat hij alle, hem door de expediteur ter beschikking gestelde documenten, bij ontvangst zal onderzoeken en verifiëren of deze in overeenstemming zijn met de instructies die aan de expediteur werden gegeven.
 • Artikel 21 De cliënt is jegens de expediteur aansprakelijk en zal hem op eerste verzoek vrijwaren:
  • voor elke schade en/of verlies in het kader van de opdracht gegeven aan de expediteur, tengevolge van de aard van de goederen en de verpakking ervan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de goederen op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van documenten en/of instructies en de schuld of de nalatigheid in het algemeen van de cliënt en de door hem ingeschakelde derden;
  • voor elke schade en/of verlies, voor kosten en uitgaven tot beloop waarvan de expediteur wordt aangesproken door autoriteiten, derden of uitvoeringsagenten, uit welke oorzaak ook, ter zake van o.m. de goederen, schade, uitgaven, kosten, rechten, direct of indirect gevorderd naar aanleiding van de in opdracht van de cliënt geleverde dienst, tenzij de cliënt aantoont dat deze vordering rechtstreeks veroorzaakt is door een fout waarvoor alleen de expediteur aansprakelijk is;
  • voor elke schade en/of verlies in het kader van de opdracht gegeven aan de expediteur, voor kosten en uitgaven tot beloop waarvan de expediteur wordt aangesproken in de gevallen waarin op de expediteur op grond van communautaire of nationale wetten en reglementen enige persoonlijke en/of hoofdelijke aansprakelijkheid rust voor de betaling of aanzuivering van douanerechten en/of andere fiscale schulden.
 • Artikel 22 Indien de vordering waarvoor de expediteur zijn cliënt in betaling of vrijwa-ring aanspreekt een douane- of andere fiscale vordering betreft uit oorzaak van een hem door of voor rekening van zijn cliënt toevertrouwde douaneopdracht, verbindt de cliënt zich ertoe om ten gunste van de expediteur en op diens eerste verzoek dan wel ten gunste van een door de expediteur aangewezen derde tot beloop van deze vordering een financiële garantie te stellen, van aard om op onvoorwaardelijke wijze de aansprakelijkheid van de cliënt ten overstaan van de expediteur te waarborgen.

Verbintenissen en aansprakelijkheid van de expediteur

 • 1. Gemeenschappelijke bepalingen voor commissionair- expediteur en vervoerscommissionair
 • Artikel 23 De expediteur is niet aansprakelijk voor schade wanneer deze is veroorzaakt door een vreemde oorzaak, hetgeen o.m. is bij oorlog, oproer, staking, lock- out, boy- cot, werkcongestie, vrachtschaarste of weeromstandigheden.
 • Artikel 24 De expediteur is niet aansprakelijk voor schade of verlies ingevolge diefstal van goederen die hij in zijn bezit heeft, tenzij de cliënt bewijst dat de diefstal plaatsvond ingevolge omstandigheden die de expediteur, in acht genomen zijn overeenkomst met de cliënt, diende te voorkomen of te voorzien en voor zover niet ingevolge plaatselijke reglementen of handelsgebruik het risico van diefstal voor rekening van de goederen is.
 • Artikel 25 De expediteur is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder economisch verlies, gevolgschade of immateriële schade.
 • Artikel 26 De expediteur is niet verantwoordelijk voor de goede afloop van de hem opgedragen incasseringsopdrachten tenzij bewezen zou worden dat de slechte afloop te wijten is aan een nalatigheid, welke kan worden gelijkgesteld met een zware fout in zijnen hoofde.
 • 2. Aansprakelijkheid als commissionair- expediteur (art.3.1)
 • Artikel 27 De expediteur kwijt zich van zijn opdracht met redelijke zorg, diligentie en inzicht en staat in voor een normale professionele tenuitvoerlegging van de opdracht die hem werd toevertrouwd.
 • Artikel 28 De aansprakelijkheid van de expediteur is beperkt tot fouten of verzuimen, door hem begaan bij de uitvoering van de hem gegeven opdracht. Voor zover deze fouten of verzuimen voor de cliënt of derden een directe materiële of financiële schade hebben veroorzaakt, is de expediteur ertoe gerechtigd zijn aansprakelijkheid te beperken tot: 5 euro per beschadigd of ontbrekend kg brutogewicht, met een maximum van 25.000 euro per opdracht.
 • Artikel 29 De expediteur is niet aansprakelijk voor de uitvoering van enige door hem, voor rekening van zijn cliënt, met derden of uitvoeringsagenten gesloten overeenkomst van o.m. opslag, vervoer, dedouanering of goederenbehan-deling, tenzij door de cliënt wordt aangetoond dat de gebrekkige uitvoering ervan rechtsreeks veroorzaakt is door een fout van de expediteur.
 • Artikel 30 Leveringstermijnen, aankomst- en vertrekdata worden door de expediteur niet gegarandeerd, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. De loutere vermelding door de opdrachtgever van een leveringstermijn bindt de expediteur niet.
 • 3. Aansprakelijkheid als commissionair- vervoerder (art3.2)
 • Artikel 31 De expediteur is aansprakelijk als vervoerder, in de gevallen zoals voorzien in artikel 3,2. Zijn aansprakelijkheid wordt bepaald volgens het nationale recht en de internationale Conventies die op betreffende vervoerwijze van toepassing zijn.
 • Voorrecht en pandrecht
 • Artikel 32 De door de expediteur aan zijn cliënt in rekening gebrachte bedragen zijn conform de wet en overeenkomstig onderhavige voorwaarden bevoorrecht.
 • Artikel 33 De schuldvorderingen van de expediteur op zijn opdrachtgever zijn bevoorrecht op grond van artikel 14 van de Wet van 5 mei 1872 op het Handelspand, artikel 20,7° Hypotheekwet en artikel 136 van de Algemene Wet op Douane en Accijnzen ten beloop van alle goederen, documenten of gelden die hij in zijn bezit heeft en zal hebben, ongeacht of de schuldvordering deels of geheel betrekking heeft op de receptie of verzending van andere goederen dan deze die hij in zijn bezit heeft.
 • Artikel 34 De expediteur beschikt over een retentierecht op de goederen en is gerechtigd deze goederen te verzilveren tot algehele delging van zijn schuldvordering; zij strekken hem tevens tot pand, ongeacht of de opdrachtgever eigenaar ervan is.
 • Verzekering
 • Artikel 35 De expediteur kan de verzekering (AREX 21) ter beschikking stellen van de opdrachtgever wanneer deze hier schriftelijk om verzoekt, waardoor deze elk in verband met een internationaal vervoer staande opdracht tegen expedi-teursrisico’s kan verzekeren. De kosten van deze verzekering vallen ten laste van de opdrachtgever.
 • Verjaring en rechtsverval
 • Artikel 36 Elke aanspraak in schadevergoeding lastens de expediteur dient hem gemotiveerd en schriftelijk te worden aangemeld binnen de 14 dagen volgend op de aflevering van de goederen, hetzij de verzending van de goederen. Elke mogelijke aansprakelijkheid van de expediteur dooft automatisch en definitief uit wanneer de cliënt de documenten betreffende een bepaalde verrichting in het kader van de diensten na uitvoering ervan terug in ontvangst heeft genomen zonder dat de cliënt uiterlijk de 10e dag na de verzending van deze documenten voor de expediteur een gemotiveerd voorbehoud heeft geformuleerd.
 • Artikel 37 Elke vordering in aansprakelijkheid lastens de expediteur is ingevolge verjaring uitgedoofd wanneer deze niet binnen een termijn van 6 maanden voor de bevoegde rechtbank wordt aanhangig gemaakt. De verjaring loopt vanaf de dag, volgend op de dag waarop de goederen werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd, dan wel bij gebreke daarvan vanaf de dag, volgend op de dag waarop het feit dat tot de vordering aanleiding geeft, zich heeft voorgedaan.
 • Bevoegdheid en rechtspleging
 • Artikel 38 Bevoegdheid is exclusief opgedragen aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de expediteur als plaats van totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, onverminderd het recht van de expediteur om zelf het geding voor een ander rechter aanhangig te maken.
 • Artikel 39 Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door de expedi-teur niet gevoerd, tenzij deze zich daartoe op verlangen van de opdrachtgever en voor diens rekening en risico bereid verklaart.
 • Artikel 40 Alle rechtsverhoudingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend beheerst worden door het Belgische Recht.
 • Invoegetreding
  1. Huidige voorwaarden werden gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2005 onder het nummer 0090237 en vervangen vanaf de datum van invoegetreding alle vorige Algemene Voorwaarden der Expediteurs van België.
  2. De opdrachtgever weet en aanvaardt dat de bvba KRISTAL enkel optreedt en diensten verricht als commissionair-expediteur in de zin van artikel 3.1. van de Algemene Belgische Expeditie Voorwaarden 2005 met uitsluiting van elke vervoersactiviteit en aansprakelijkheid als vervoerscommissionair.

3. Opslag

 • 1. Definities
 • a. Bewaarnemer de bvba KRISTAL, degene die de goederen in bewaarneming ontvangt.
 • b. Opslaghuis iedere ruimte die bij de bewaarnemer in gebruik is en waarin de met de bewaarneming gerelateerde activiteiten plaatsvinden.
 • c. Bewaarneming één of meerdere van de volgende handelingen:
  • Inslag van goederen in het opslaghuis mits en voor zover de inslag door de bewaarnemer geschiedt.
  • Het in opslag houden van goederen
  • De uitslag van goederen uit het opslaghuis, mits voor zover de uitslag door de bewaarnemer geschiedt.
 • d. De bewaargever degene die op de bewaarnemer beroept voor en de goe-deren verstrekt.
 • e. Goederen de goederen die door de bewaargever aan de bewaarnemer in bewaargeving worden gegeven. Uitgesloten zijn goederen die temperatuurgebonden zijn alsook bederfbare goederen.
 • 2. De bewaargever staat zelf in voor de verzekering van de goederen tijdens de opslagperiode.
 • 3. De bewaarnemer is slechts aansprakelijk voor schade en/of verlies die rechtstreeks het gevolg is van zijn concreet bewezen fout. De bewaarnemer is ontheven van elke aansprakelijkheid in de volgende niet limitatieve gevallen: overmacht, tekort aan personeel, diefstal, eigen gebrek van de goederen en/of van de verpakking, wateroverlast, instorting, ontploffing, brand, fouten van derden en/of de opdrachtgever enz.
 • 4. De bewaargever is verplicht om zijn goederen terug te nemen bij het einde van de overeengekomen opslagperiode. Indien de bewaargever nalaat zijn verplichting na te komen, dan is de bewaarnemer gerechtigd alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor de ontruiming van de ter beschikking gestelde opslagruimte daaronder begrepen het verplaatsen van de goe-deren naar een andere opslagruimte, dit alles voor rekening en risico van de bewaargever. Bovendien zal de bewaarnemer alsdan het recht hebben op een vergoeding van alle directe en indirecte kosten alsmede schade van welke aard dan ook welke van die nalatigheid van de bewaargever het gevolg zijn.